وقتيکه شخص مرحوم بايستي بيرون از دانمارک دفن شود 

زمانيکه کسي در دانمارک بدرود حيات ميگويد ، يا بازماندگان وي آرزوي خاکسپاري در خارج از دانمارک را دارند، امکان دريافت کمک ازاداره سرويس کفن و دفن ميباشد.جھت انجام بھترين کمک، شما بايستي با سرويس شبانه روزي ما با تلفن 70112407 يا قبل از رويداد مرگ و يا بلافاصله بعد ازرخداد آن با ما تماس حاصل نماييد.

ما بايستي از پاسپورت مرحوم، اطلاعات مربوط به محل حادثه مرگ، محل دفن، و امکانآ در مورد آرزوي برگزاري مراسم در دانمارک، مطلع شويم. بعلاوه بايستي اطلاعاتي در مورد شخص دريافت کننده تابوت درفرودگاه، در دست داشته باشيم. به محض حصول اطلاعات ومدارک لازم، ما درمورد ھزينه آن به شما پيشنھاد قيمت داده و کليه ھزينه را به اطلاع شما خواھيم رساند. در صورت لزوم به ترجمه، امکان پرداخت کمک ھزينه مخارج، خواھد بود.

ما جريان فوت را به اطلاع مقامات دانمارکي و سفارتتان خواھيم رساند. ما ثبت مطالب لازمه و تقاضانامه ھاي مربوط به حمل ونقل ميت به محل در نظرگرفته شده، را بعھده خواھيم گرفت. چنانچه کساني تقاضاي ھمراھي ميت را داشته باشند، ما با کمال ميل ترتيب سفارش بليطھاي اضافي را خواھيم داد. اگر نياز به برگزاري مراسم و يا جسد سوزي

دردانمارک باشد، کليه برنامه ريزيھاي مربوطه را عھده دارخواھيم بود. بعلاوه ما در طول اين دوره جھت اطلاع رساني کامل، ارتباط نزديکي با شما خواھيم داشت.

مرگ در کشور خارج

براي اينکه اداره سرويس کفن ودفن بتواند ھرچه سريعتربھترين کمک را درموقع مرگ و ميردرخارج از کشورارسال نمايد، بھتراست که ھرچه سريعتر ما را از رويداد مطلع نماييد. به محض دريافت اطلاعات مربوطه، ما با مقامات دانمارکي تماس حاصل کرده و ترتيبات لازم در مورد حمل و نقل و ھمچنين دريافت ميت و انجام برگزاري مراسم درموقع ورود به دانمارک، را انجام خواھيم داد. براساس تجربه ما، انجام سريع امورفوت درتحمل گذران دوران مصيبت ازاھميت بسياري برخوردارميباشد. بنابراين حائزاھميت است که با سرعت وآرامش، مصيبت وارده را بر خود ويکد يگرھموارنماييد.