Kommentarer til udsendelsen DR Kontant fra den 6. maj 2018

Efter vinkelskriverlovens ophævelse i 2007 blev det muligt for andre end advokater at tilbyde juridisk rådgivning indenfor for visse områder - for eksempel skrivning af skøde og bobehandling. Vi har siden dengang tilbudt vores kunder juridisk rådgivning i forbindelse med ekspedition af dødsboet. Rådgivningen foretages i alle skifteretter i Danmark og efter bestemmelserne i lov om juridisk rådgivning. Efter lovens §3 kan utilfredse forbrugere klage over en juridisk rådgiver til Forbrugerombudsmanden. Begravelses Service har ikke modtaget klager fra Forbrugerombudsmanden i de over 1500 dødsboer, vi har ekspederet siden loven blev vedtaget.

Efter omplacering af medarbejdere i Skifteretten på Frederiksberg har vi gentagne gange oplevet at en nytiltrådt retsassessor har nægtet at anerkende os som befuldmægtiget, i henhold til retsplejelovens §260 stk. 10.

Begravelses Service har derfor klaget over Skifteretten på Frederiksberg til:

 • Retspræsidenten på Frederiksberg
 • Domstolsstyrelsen
 • Justitsministeriet

Begravelses Service har kæret afgørelsen af kendelsen fra Skifteretten til Landsretten.

Begravelses Service har endvidere forespurgt på Forbrugerombudsmandens fortolkning af lov om juridisk bistand.

Da de problemer Begravelses Service har, er begrænset til en enkelt person, der er ansat ved retten på Frederiksberg er der endvidere foretaget politianmeldelse af denne person.

Af hensyn til de implicerede kunder og virksomhedens kunder generelt, ønsker vi derfor ikke at deltage i medieomtale før myndighederne har undersøgt sagen og/eller truffet afgørelse i sagen.

Vi vil dog gerne besvare de konkrete spørgsmål fremsat i udsendelsen Kontant, da de pårørende selv har valgt at stå frem i forbindelse med at de er blevet kontaktet af udsendelsens journalist.

Svar på spørgsmål fremsat i udsendelsen i Kontant.

Familien Moltke

Ved første møde med afdødes to døtre blev de informeret om mulighed for assistance efter begravcelsen, herunder hjælp med ekspeditionen i skifteretten. Efter at have drøftet mulighederne valgte søstrene, at Begravelses Service skulle være kontaktperson til skifterretten, og de underskrev de sædvanlige fuldmagter og aftalte en pris herfor.

Begravelses Service har forestået bobehandlingen fra den 21. november 2016 frem til den 24.feb 2017, hvor vi afsluttede bobehandlingen.

Boets bank afviste dog at betale forfaldne regninger, med mindre der blev foretaget en ændring i skiftefuldmagten. Dette oplyses til begge arvinger som modtager nye fuldmagter til underskrift, samtidigt med at de gamle fuldmagter ændres i overensstemmelse med bankens krav, således at overforfaldne regninger kunne betales.

Begravelses Service burde have ventet med at fremsende nye fuldmagter inden vi havde fået de fremsendte aftaler retur, fremfor at ændre fuldmagterne på baggrund af en mundtlig aftale. Dette beklager vi.

Den 10. Januar trækker kunden sin fuldmagt tilbage.

Ultimo februar vælger kunden at udføre resten af ekspeditionen på egen hånd. Der mangler på dette tidspunkt kun at blive opstillet regnskab for dødsboet.

Der aftales en slutpris for bobehandlingen på 7.500,00 (50% af oprindelige pris) for det udførte arbejde.

Begravelses Service fremsender samtlige bilag i sagen og redegør for fakturering og kontoudtog, hvilket familien Moltke accepterer. Begravelses Service desværre rykke familien Moltke gentagne gange og modtager først vores betaling knap et år efter afslutning af sagen.

Tina Hansen

Forløbet med Tina Hansen startede den 19. december 2013, hvor Tina beder om en bisættelse hurtigst muligt efter at hendes søster kommer hjem fra en ferie. Begravelses Service arrangerer denne til den 27. december 2013, som er den første mulige dag efter jul. Tina kan dog ikke tage endelig stilling til valg af kiste, førend hendes søster er retur fra ferien. 2. Juledag, efter søsteren er kommet fra ferie, kontakter de Begravelses Service og ændrer deres valg af kiste. Da de vælger en dyrere kisten end den vi oprindeligt opgav pris på, stiger prisen naturligvis på det oprindelige prisoverslag. Familien vælger ligeledes at få transporteret blomster fra bisættelsen til gravstedet. Dette tilvælges lige efter bisættelsen og er derfor heller ikke med i det oprindelige prisoverslag.

Kunden oplyste, at de først kunne betale for begavelsen efter nytår og det var med henblik på at kunne give henstand med betalingen, at det blev aftalt at Begravelses Service skulle ekspedere boet i skifteretten. Da fuldmagten blev opsagt overtog kunden selv ekspeditionen i skifteretten. Tina Hansen har aldrig betalt regningen fra Begravelses Service som hidtil kun har modtaget den offentlige begravelseshjælp som betaling. Dette er til trods for at der faldet dom både fra Ankenævnet og Fogedretten om at fakturaen skal betales til fulde.

Familien Liechti

Begravelses Service assisterer familien Liechti første gang i starten af marts, hvor familien takker ja til den indledende bobehandling i forbindelse med bisættelsen.

Beskrivelsen af denne service findes på vores hjemmeside: https://www.begravelsesservice.dk/juridisk-raadgivning/

Udsnit af den fulde tekst på hjemmesiden:

“..Når du vælger at lade Begravelses Service assistere dig efter begravelsen, hjælper vi både med at løse de opgaver, der skal løses i relation til skifteretten, og med en lang række af de opgaver, der skal løses efter et dødsfald, der ikke bliver løst af skifteretten.

Disse opgaver, består blandt andet ved:

 • At få fremskaffet testamente
 • At få adgang til likviditet hvis boets bankkonti er lukket
 • Rydning af afdødes bolig
 • Opsigelse og aflevering af bolig
 • Aflæsning af forbrugsmålere og indberetning af forbrug
 • Afmelding af medielicens
 • Afmelding af telefon
 • Omregistrering af bil(er)
 • Vurdering af fast ejendom og andre aktiver
 • Forestå salg af aktiver
 • Få udbetalt boets tilgodehavender
 • Opgørelse og afslutning af afdødes bankengagement
 • Betale udgifter i den periode hvor behandlingen af dødsboet finder sted

Herudover yder Begravelses Service kredit på begravelsesudgifterne indtil dødsboet er afsluttet, således at du ikke selv skal lægge ud for, f.eks. udgifterne til bedemanden, kirkegården, blomsterhandler, stenhugger og mindesammenkomst. ..”

Disse opgaver blev udført for familien som aftalt inden de normale rammer ved retten i Glostrup.

Begravelses Service assisterer familien igen i medio marts, ca. 14 dage efter det første forløb. Her ønsker familien ligeledes at få assistance efter begravelsen, hvilket sættes i gang som aftalt.

Forløbet foregår denne gang hos Frederiksberg Skifteret, hvor der sidder en nyansat retsassessor, der ikke vil anerkende Begravelses Service som fuldmægtig. Frederiksberg skifteret kontakter nu familien udenom Begraveses Service og oplyser vores kunde om at Begravelses Service ikke er uddannet til at lave dødsbobehandling og ligeledes ikke har “de relevante tilladelser”. Dette er naturligvis IKKE korrekt i forhold til hverken lovgivning og forsikringshold, der alle er i overensstemmelse med gældende lovgivning, ganske som de har været i alle de 10 år Begravelses Service har behandlet dødsboer ved Frederiksberg Skifteret.

Begravelse Service har politianmeldt en medarbejder ved Frederiksberg Skifteret for flere forhold, bla. dette.

Frederiksberg Skifteret oplyser endvidere at de yder gratis assistance i forbindelse med ukomplicerede dødsboer. Det eneste Skifteretten gør gratis i denne forbindelse er at udstede en skifteretsattest i forbindelse med afslutningen af behandlingen. Skifteretten yder således ikke ovenstående ydelser som skitseret på Begravelses Services hjemmeside: https://www.begravelsesservice.dk/juridisk-raadgivning/

Det kommer bag på os at familien ikke har følt at de fik nok for pengene, da de ikke har givet udtryk for dette i forbindelse med det første forløb.

Udtalelse fra Udlejningschef hos DAB

I denne sag rådgav vi arvingen til en 92 årig person afgået ved døden den 31.12.2013. I udgangspunktet var betingelserne for et boudlæg opfyldt.  Det var oplyst, at det var afdødes ønske at de pårørende skulle kontaktes ved dødsfaldet med henblik på at arrangere begravelsen og få resten af afdødes midler udbetalt. Dette var en mulighed, fordi betingelserne for boudlæg i udgangspunktet var opfyldt.  

Da DAB sendte flytteafregningen vidste det sig at dødsboet havde et tilgodehavende hos DAB, hvilket betød at grænsen for boudlæg herefter blev overskredet. Dette medførte at Skifteretten ville udlevere boet til bobestyrerbehandling. Konsekvensen heraf ville være at boets midler fremfor at blive udbetalt til vores kunde, ville gå til betaling af advokatens salær.

Begravelses Service fastholdte derfor overfor DAB at dødsboet blev ekspederet som boudlæg, da DAB havde opsagt og ryddet afdødes lejelighed før afslutning af dødsboet, hvilket de ikke må. Netop denne tidligere rydning resulterede i at dødsboet overgik til beskikket bobestyrer.

Begravelses Service kærede kendelsen til Landsretten:

Citat fra kæreskrift i Østre Landsret:

“.. Undskylder Skifteretten at have oplyst, at informationerne fra DAB er modtaget telefonisk. Skifteretten skriver bl.a.:

DAB har skrevet om dette. Brevet vedhæftes denne mail og desværre ligner brevet et krav og vi har i farten taget fejl..”

Da Begravelses Service arbejder med faste salærer (i dette tilfælde kr. 2.500,00) vil sagens udfald, eller arbejdets omfang, ikke påvirke vores salær.

Sagen endte med at de pårørende mistede arven, Begravelses Service fik ikke betaling, mens bobestyreren, altså advokaten, fik salær og udbetalte resten til statskassen - såfremt der var noget tilbage efter betaling af advokaten. Dette er aldrig oplyst.

Brancheforeningen

Vi er helt enige i udtalelsen om at bedemænd ikke skal lave juridisk rådgivning. Præcis derfor har vi en afdeling med 3 medarbejdere, der kun beskæftiger sig med juridisk rådgivning.

Som det fremgår af Peter Thomasens hjemmeside (http://peterthomasen.com/om-peter-thomasen/mit-cv/) har han en lang erhvervskarriere bag sig inden han i 2003 tiltrådte om direktør for Begravelses Service. 

Som beskrevet på hjemmesiden er det således kun introduktion til bobehandlingen, der omtales af bedemanden i forbindelse med det indledende kundemøde. Den egentlige snak om forløbet efter begravelsen foregår med de juridiske rådgivere.

Begravelses Service er,som mange andre begravelsesforretninger, ikke medlem af foreningen ”Danske Bedemænd” 

Begravelses Service er medlem af den globale brancheforening FIAT-IFTA (thanos.org)., . Herudover er Begravelses Service certificeret efter den europæiske kvalitetsstandard ds/en15017:2006. Begravelses Service har, som den eneste bedemandsforretning, været certificeretsiden 2007. Efter at certificeringen, som er anbefalet af Kirkeministeriet og Forbrugerrådet er der i dag over 100 certificerede bedemandsforretninger.

Peter Thomasen er Danmarks repræsentant i CEN448, som er den internationale arbejdsgruppe, der arbejder med revidering af kvalitetsstandarden EN:15017, der er kvalitetsstandarden i EU.

Skifteretten på Frederiksberg

Begravelses Service har korrekt en verserende sag mod retten pga. af en enkelt retsassessors generelle ageren og sagsbehandling af vore sager. I denne forbindelse undrer det Begravelses Service at DR Kontant har fået adgang til fortrolige oplysninger fra denne retskreds. Begravelses Service har haft kontakt til Retspræsidenten (pressedommer) som skrifteligt har oplyst at Skifteretten ikke har hverken udtalt sig til DR Kontant eller udleveret oplysninger:

Den 4. jun. 2018 kl. 16.51 skrev Christian Lundblad <CHL@domstol.dk>:

”..Kære Peter Thomasen

Jeg er ikke bekendt med, at skifteretten skulle have taget kontakt til DR eller andre medier om udlevering af dødsboer til dig eller Begravelses Service. Og jeg er heller ikke i min egenskab af pressedommer her ved retten blevet kontaktet herom.

Med venlig hilsen

Christian Lundblad
Retspræsident

Retten på Frederiksberg
Howitzvej 32
2000 Frederiksberg
Mail: CHL@domstol.dk

.."

Flere gange i udsendelsen vises udsnit af Emails fra Skifteretten til DR Kontant hvor Peter Thomasens navn er nævnt.

Ved afslutningen af udsendelsen oplyses det at DR kontant har modtaget informationer direkte fra Pressedommer Christian Lundblad.